@Home cafe

메이드 카페, 영어 직원, 영어 메뉴

평일 11:30 am – 22:30 pm
토요일 10:30 am – 22:00 pm 일요일・공휴일 10:30 am – 22:00 pm

Cure 메이드 카페

메이드 카페

월요일~목요일 11:00 am – 20:00 pm 금요일・토요일 11:00 am – 22:00 pm
일요일・공휴일 11:00 am – 19:00 pm 공휴일 전날 11:00 am – 22:00 pm

mia cafe

메이드 카페

평일 17:00 pm – 22:00 pm(목요일 정기)
주말 12:00 pm – 22:00 pm

카페 Mailish

메이드 카페

영업시간 11:00 am – 22:00 pm

ENTRY 이케부쿠로

메이드 카페

낮 15:00 pm – 23:00 pm
심야 23:00 pm – 05:00 am

Maidreamin 이케부쿠로

메이드 카페, 영어 메뉴

월요일~목요일 15:00 pm – 23:00 pm 금요일・공휴일 전날 15:00 pm – 05:00 am
토요일 11:30 am – 05:00 am 일요일・공휴일 11:30 am – 23:00 pm

Wonder Parlour Cafe

메이드 카페, 영어 메뉴

평일 14:00 pm – 22:00 pm
주말・공휴일 전날 12:00 pm – 22:00 pm

전뇌 카페☆전뇌 술집

메이드 카페, 영어 메뉴

평일 13:00 pm – 23:00 pm
주말・공휴일 전날 13:00 pm – 05:00 am