Tokyo-Maid-Guide-960×350

|

Anima-ru

메이드 카페, 영어 직원, 영어 메뉴

평일 14:00 pm – 23:00 pm
주말・공휴일 전날 12:00 pm – 23:00 pm

카페&바 GANGURO

기타 카페

화요일・수요일・금요일・토요일 24:00 am – 05:00 am

@Home cafe

메이드 카페, 영어 직원, 영어 메뉴

평일 11:30 am – 22:30 pm
토요일 10:30 am – 22:00 pm 일요일・공휴일 10:30 am – 22:00 pm

Cure 메이드 카페

메이드 카페

월요일~목요일 11:00 am – 20:00 pm 금요일・토요일 11:00 am – 22:00 pm
일요일・공휴일 11:00 am – 19:00 pm 공휴일 전날 11:00 am – 22:00 pm

Pinafore

메이드 카페, 영어 메뉴

월요일~목요일 11:00 am – 23:00 pm
금요일・토요일 11:00 am – 05:00 am 일요일 11:00 am – 22:00 pm

The Granvania

메이드 카페, 영어 메뉴

평일 12:00 pm – 23:00 pm
주말 12:00 pm – 05:00 am

mia cafe

메이드 카페

평일 17:00 pm – 22:00 pm(목요일 정기)
주말 12:00 pm – 22:00 pm

카페 Mailish

메이드 카페

영업시간 11:00 am – 22:00 pm